Kursus oversigt:

KursusgangEmneLitteraturDagens resultat
1HTML og CSS intro Hayes s. 9-32Jeres egen hjemmeside på www.hum.aau.dk/~jeresbrugernavn dagens tips
2Lister, tabeller og grafik Hayes s. 33-46 En korrekt hjemmeside med tabel, liste, link og billede, samt separat CSS fil. Dagens mål
3 Tre hjemmesider med links imellem, forskelligt design på siderne, brug af tabeller og billeder
4Databaser Koch s. 5-41 Husk bogen. Dagens øvelser
5Databaser Koch s. 42-50 Bemærk: Jeres institut har skiftet fra Oficce 2003 til Office 2007. Dette betyder også at Access 2003 er skiftet ud med Access 2007.
Det ser helt anderledes ud, men funktionerne er de samme.
Dagens øvelser
6Opsamling på hjemmesider og databaser

Dette er hjemmesiden for kurset It-værktøjer. Kurset bliver kørt i to identiske hold. Et om tirsdagen (Hold 1) og et om fredagen (Hold 2).

Kurset består af to dele. Den første omhandler HTML, dan anden databaser. Målet med første del af kurset er at i skal lave jeres egen hjemmeside.

Fra studieordningen

§ 13 Modulet ”It-værktøjer”
Modulets placering: 1. semester
Modulets omfang: 5 ECTS-point.
Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområder:

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere: Viden om og forståelse af Færdigheder i Kompetencer

Modulet afsluttes på 1. semester med:
Prøve 5
En intern skriftlig prøve på dansk i: It-værktøjer (IT Tools). Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave, som stilles med baggrund i det gennemgåede pensum. Besvarelsens længde fastsættes af eksaminator ved opgavens udlevering. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor. Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset. Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Skema:

Hold 1: Engelsk A + B
Hold 2: Engelsk C + Spansk + Tysk

Bøger:

Heyes, Deidre: HTML (ISBN: 978-87-7843-778-5)

Koch, Jørgen: Access 2003 for alle (ISBN: 978-87-7843-651-1)

Andre ressourcer:

HTML reference
CSS reference
W3 validator
It start: oprettelse af brugernavn
CSS zen garden

Eksamen:

Kurset beståes ved et fremmøde på 80%. Hvilket svarer til at man skal møde op til 5 ud af 6 kursusgange.

Undervisere:

Forelæser: Ulrik Nyman
Hjælpelærer: Morten Dahl
Hjælpelærer for kursusgang 2: Claus R. Thrane

Valid HTML 4.01!