Miniprojekt I Programmering

MIP

For kurset i objekt-orienteret programmering er eksamen en 48 timers programmeringsopgave.

Studieordningen

I studieordningen er miniprojektet i programmering beskrevet som:

SE-kursus MIP, 1 ECTS.

Prøve Intern mundtlig prøve med bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Formål At demonstrere færdighed i programmering gennem analyse af et konkret problem med efterfølgende syntese af et program der løser det opstillede problem.

Indhold De studerende gennemfører i halvgrupper et miniprojekt, der omhandler et mindre problem. Problemet skitseres indenfor et konkret område, dog således at de studerende har nogen frihed til at påvirke problemet. Der afleveres et program på en CD-ROM/diskette og minimal dokumentation af dette. Dokumentationen skal formulere det problem, som rent faktisk er løst, og gøre det muligt at forstå programmet med en rimelig indsats.

Bemærk at reeksamen der afholdes i august måned vil foregå individuelt

Rammer for opgaven

Programmet skal skrives i Java. Brugergrænsefladen til programmet forventes at være tekstbaseret. Der forventes altså ikke nogen grafisk brugergrænseflade til programmet. Det afleverede program skal være velkommenteret, læseligt og forståeligt. Hvis I er i tvivl om noget i opgaveformuleringen bedes I præcisere de faktiske forudsætninger, hvorunder opgaven er løst.

Opgaven består af en påkrævet del og en frivillig del. Opgaveformuleringen indeholder forholdsvist præcise krav til den påkrævede del, samt løsere ideer til den frivillig  del. Det er OK at bruge fantasien på den frivillig  del. Det forventes at en opgaveløsning indeholder en rimelig besvarelse af den påkrævede del.

Det afleverede program skal ledsages af en forside med en meget kort programoversigt, beskrivelse af status og beskrivelse af evt. problemer.

Følgende skal afleveres: (Det hele i to eksemplarer)

 1. Forsiden med underskrift af alle de studerende, som har deltaget i programmeringen.
 2. En programudskrift bemærk at der er beskrevet krav til denne udskrift på eksamen opgaven. Udskriften skal basalt set overhold Sun's kode standard for Java programmer http://java.sun.com/docs/codeconv/html/CodeConvTOC.doc.html.
 3. En CD-ROM/diskette med alle programmer. Husk at markere CD-ROM/disketterne tydeligt med mini-gruppenummer eller navn på den studerende.
Underskriften på forsiden bekræfter deltagelse i arbejdet med miniprojektet, samt at ingen andre end underskriverne har deltaget i arbejdet. Brud på dette opfattes som eksamenssnyd, med deraf følgende konsekvenser.

Den ordinære eksamen i miniprojektet afholdes efter følgende retningslinjer:

 1. Der eksamineres halvgruppevis.
 2. Eksamensvarighed er højst 15 minutter pr. studerende.
 3. Der deltager en intern censor.
 4. Det forventes af gruppen starter eksamen med at give en kort demo (max. 5 minutter) af det konstruerede program. Resten af eksamen forløber som en samtale om det skrevne program. Der vil være en PC med det afleverede program installeret opstillet i eksamens lokalet.
 5. Der stilles individuelle spørgsmål om programmet til de studerende i gruppen, med mulighed for at andre i gruppen kan følge op på svaret.
 6. Der foretages en helhedsvurdering af det afleverede program og af den individuelle mundtlige præstation ved eksamen.
 7. Resultatet af vurderingen er bestået eller ikke bestået.

Reeksamen i august måned afholdes efter følgende retningslinjer:

 1. Der eksamineres individuelt.
 2. Eksamensvarighed er højst 15 minutter.
 3. Der deltager en intern censor.
 4. Det forventes af den studerende starter eksamen med at give en kort demo (max. 3 minutter) af det konstruerede program. Resten af eksamen forløber som en samtale om det skrevne program. Der vil være en PC med det afleverede program installeret opstillet i eksamens lokalet.
 5. Der stilles spørgsmål om programmet til den studerende (10-12 minutter).
 6. Der foretages en helhedsvurdering af det afleverede program og af den mundtlige præstation ved eksamen.
 7. Resultatet af vurderingen er bestået eller ikke bestået.

Tidligere opgaver

Gode råd inden aflevering:

 1. Kontroller program-udskrifterne. Hele programmet skal være med og skal være læseligt.
 2. Kontroller CD-ROM/disketterne. Hele programmet skal være med og CD-ROM/disketterne skal være 100% fejlfrie.
 3. Kontroller at programmet kan afvikles direkte fra CD-ROM/disketten.
 4. Kontroller at programmet kan afvikles på andre maskiner (evt. anden platform) end den der er brugt til udviklingen.

Kristian Torp,
torp@cs.auc.dk