Thema indholdsfortegnelse -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige tema i denne lektion -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste slide i denne lektion -- Tastaturgenvej: 'n'Pointers og Arrays
24.  Pointers og arrays

Der er et tæt samspil mellem pointere og arrays i C. Dette er et udpræget kendetegn ved C. Samspillet gælder ikke generelt for andre programmeringssprog.

24.1 Pointers og arrays (1)24.4 Eksempel: Bubble sort
24.2 Pointers og arrays (2)24.5 Pointeraritmetik
24.3 Pointers og arrays (3)24.6 Index out of bounds
 

24.1.  Pointers og arrays (1)
Indhold   Op Forrige Næste   Slide Aggregerede slides    Stikord Programindeks Opgaveindeks 

Et array identificeres i C som en pointer til det første element.

Enhver operation der kan udføres med array subscripting kan også udføres med pointere.

I figur 24.1 illustrerer vi at table identificeres af en pointer til det første element i arrayet. For at illustrere dette klart har vi her lavet en ekstra variabel, ptr_table. Denne variabel er ikke nødvendigt idet udtrykket &table[0], giver os den ønskede pointer. Husk her, at udtrykket &table[0] skal læses som adressen på plads 0 i table.

Figur 24.1    Et array med fem elementer og en pointer til første element

Hvis du skifter til 'slide view' af materiale (eller hvis du blot følger dette link) kommer du til en trinvis udvikling af figur 24.1. Følg de enkelte trin, og vær sikker på du forstår pointerens bevægelse hen over tabellen. I program 24.1 viser vi programmet for de trin, som gennemføres på figur 24.1 i den trinvise udvikling.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include <stdio.h>

int main(void) {

 int i;
 double table[5] = {1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0};
 double *ptr_table;

 ptr_table = &table[0];

 *ptr_table = 7.0;

 ptr_table = ptr_table + 1;
 *ptr_table = *(ptr_table-1) * 5;

 ptr_table += 3;
 (*ptr_table)++;

 printf("Distance: %i\n", ptr_table - &table[0]);
 for(i=0; i<5; i++) printf("%f ", table[i]);
 printf("\n");
 
 return 0;
}
Program 24.1    Et komplet C program, som illustrerer opdateringerne af table.

 

24.2.  Pointers og arrays (2)
Indhold   Op Forrige Næste   Slide Aggregerede slides    Stikord Programindeks Opgaveindeks 

Vi vil her se flere eksempler på elementær pointertilgang til elementer i et array.

I program 24.2 herunder har vi et array med fem reelle tal (doubles). I den blå del etablerer vi en pointer til det første element i arrayet. I den røde del bruger vi denne pointer til at ændre de første to elementer i tabellen. Udskriften i program 24.3 afslører de ændringer vi har lavet via pointeren pa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#include <stdio.h>

int main(void) {

 int i;
 double a[5] = {5.0, 7.0, 9.0, 3.0, 1.0}, *pa = &a[0];

 /* Print the elements in a */
 for(i = 0; i < 5 ; i++) printf("%f ", a[i]); printf("\n");

 /* Modify elements in a via the pointer pa */
 *pa = 13.0;
 pa++;
 *pa = 19.5;

 /* Print the elements in a again */
 for(i = 0; i < 5 ; i++) printf("%f ", a[i]); printf("\n");
 
 return 0;
}
Program 24.2    Hele det ovenstående program.

1
2
5.000000 7.000000 9.000000 3.000000 1.000000 
13.000000 19.500000 9.000000 3.000000 1.000000
Program 24.3    Output fra programmet.

I vores motivation for arrays så vi på et simpelt program, som erklærer, initialiser og udskriver et array. Det var program 21.2. Herunder, i program 24.4 viser vi en alternativ version af program 21.2 som bruger pointere til gennemløb (initialisering og udskrivning) af elementerne. Outputtet af programmmet vises i program 24.5.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#include <stdio.h>

#define TABLE_SIZE 11

int main(void) {

 double table[TABLE_SIZE], *table_ptr = &table[0], *tp;
 int i;

 for(tp = table_ptr, i=0; tp < &table[TABLE_SIZE]; tp++, i++)
  *tp = (double)(2 * i);

 for(tp = table_ptr; tp < &table[TABLE_SIZE]; tp++)
  printf("%f\n", *tp);

 printf("\n");
 
 return 0;
}
Program 24.4    Et program hvor tabellen table tilgås via en pointer.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0.000000
2.000000
4.000000
6.000000
8.000000
10.000000
12.000000
14.000000
16.000000
18.000000
20.000000
Program 24.5    Output fra programmet.

 

24.3.  Pointers og arrays (3)
Indhold   Op Forrige Næste   Slide Aggregerede slides    Stikord Programindeks Opgaveindeks 

Inden vi ser på et 'rigtigt eksempel', bubblesort i afsnit 24.4, vil vi her fastslå en ækvivalens mellem array indeks notation og pointer (aritmetik) notation. Vi vender tilbage til pointeraritmetik i afsnit 24.5.

Lad ligesom i program 24.2 a være et array, og lad pa være en ekstra pointer variabel som peger på det første element i a:

 • *(pa + i), *(&a[0] + i) og a[i] har samme værdi, nemlig tabellens i'te element

 • pa, a og &a[0] har samme værdi, nemlig en pointer til det første element i arrayet

Når et array overføres som parameter til en funktion er det reelt en pointer til arrayets første element som overføres

Bubble sort programmet på næste side giver flere eksempler på dette.

 

24.4.  Eksempel: Bubble sort
Indhold   Op Forrige Næste   Slide Aggregerede slides    Stikord Programindeks Opgaveindeks 

Foreløbig slut med de helt små kunstige eksempler. Vi ser her på et program der kan sortere et array af heltal. Vi bruger bubblesort algoritmen, som er én af de forholdsvis velkendte sorteringsalgoritmer.

Boblesortering er en klassisk, men ikke særlig effektiv sorteringsalgoritme

Kernen i sorteringsalgoritmen vises herunder. j løber fra bagenden af vores array tilbage til i. i bliver gradvis større i takt med at den ydre forløkke gør fremskridt. Billedlig talt bobler de lette elementer (de mindste elementer) op mod forenden af tabellen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
void bubble(int a[] , int n)  /* n is the size of a[] */ 
{
  int  i, j;

  for (i = 0; i < n - 1; ++i){
   for (j = n - 1; j > i; --j)
    if (a[j-1] > a[j])
     swap(&a[j-1], &a[j]);
  }
}
Program 24.6    Function bubble som laver 'bubble sort' på arrayet a som har n heltalselementer.

Herunder, i program 24.7 ser vi et komplet program, hvori bubble funktionen fra program 24.6 er indsat næsten direkte. (Den brune del, kaldet af prn_array, er dog tilføjet).

I main ser vi med blåt et udtryk der måler størrelsen (antallet af elementer) i tabellen a. Læg godt mærke til hvordan dette sker. sizeof er en operator, som giver størrelsen af en variabel eller størrelsen af en type. Størrelsen lægges over i variablen n.

Med rødt viser vi kaldet af bubblea og n. Tabellen a overføres som en reference til arrayet. Dette er fordi a i bund og grund blot er en pointer til tabellen, som omtalt i afsnit 24.1.

Forneden i program 24.7 ser vi funktionen swap, som vi udviklede i afsnit 23.1. swap laver de primitive skridt i sorteringsarbejdet, nemlig naboombytningerne i boble processen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#include <stdio.h>

void  bubble(int a[], int n);
void  prn_array(char* s, int a[], int n);
void  swap(int *p, int *q);

int main(void)
{
  int  a[] = {7, 3, 66, 3, -5, 22, -77, 2};
  int  n;

  n = sizeof(a) / sizeof(int);
  prn_array("Before", a, n);
  bubble(a, n);        /* bubble sort */
  prn_array(" After", a, n);
  putchar('\n');
  return 0;
}

void bubble(int a[] , int n)   /* n is the size of a[] */
{
  int  i, j;

  for (i = 0; i < n - 1; ++i){
   for (j = n - 1; j > i; --j)
    if (a[j-1] > a[j])
     swap(&a[j-1], &a[j]);
   prn_array("During", a, n);
  }
}  

void prn_array(char* s , int a[] , int n)
{
  int  i;

  printf("\n%s%s%s", "  ", s, " sorting:");
  for (i = 0; i < n; ++i)
   printf("%5d", a[i]);
  putchar('\n');
}

void swap(int *p, int *q) 
{
  int  tmp;

  tmp = *p;
  *p = *q;
  *q = tmp;
}
Program 24.7    Hele 'bubble sort' programmet - med løbende udskrift af arrayet.

På den slide, som er tilknyttet dette afsnit, har vi illustreret de enkelte skridt i boblesorteringen. Du kan også se disse skridt her.

Det er let at set at boblesorteringsprogrammet foretager i størrelsesordenen n2 sammenligninger og ombytninger.

De gode sorteringsalgoritmer kan nøjes med i størrelsesordenen n log(n) sammenligninger og ombytninger.

 

24.5.  Pointeraritmetik
Indhold   Op Forrige Næste   Slide Aggregerede slides    Stikord Programindeks Opgaveindeks 

Vi skal her se, at man kan bruge de aritmetiske operatorer i udtryk hvor der indgår pointere.

1
2
T *p, *q;
int i;
Program 24.8    Erklæring af to pointere p og q samt en int i.

Variablene p, q og i vist herover sætter scenen for punkterne herefter.

 • Følgende former for pointeraritmetik er lovlige i C:

  • Assignment af pointere af samme type: p = q

  • Assignment af pointer til NULL eller 0: p = 0 eller p = NULL

  • Addition og subtraktion af integer til pointer: p + i og p - i

  • Subtraktion af to pointere: p - q

  • Sammenligning af to pointere: p < q

  • Sammenligning af pointere med 0 eller NULL:
   p == 0, p == NULL, p != NULL eller p > NULL

Når vi i f.eks. p + i adderer et heltal til en pointer bliver pointeren optalt i logisk enheder, ikke i bytes. Med andre ord er C smart nok til at addere et passende antal bytes til p, som svarer til størrelsen af typen T* i erklæringerne i program 24.8.

Vi viser et praktisk eksempel på pointeraritmetik i et program vi har lånt fra bogen 'The C Programming Language'. I funktionen my_strlen benytter det røde og det blå udtryk pointeraritmetik. Funktionen beregner antallet af tegn i en C tekststreng. Vi har ikke endnu diskuteret tekststrenge. Det vi ske i kapitel 27.

1
2
3
4
5
6
7
8
int my_strlen(char *s){
 char *p = s;

 while (*p != '\0')
  p++;

 return p-s;
}
Program 24.9    En funktion som tæller antallet af tegn i en streng.

I program 24.10 viser vi funktionen i konteksten af et komplet C program.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include <stdio.h>

/* Program from 'The C programming language' by
  Kernighan and Ritchie. */

#define STR1 "monkey"
#define STR2 "programming in C"

int my_strlen(char *s){
 char *p = s;

 while (*p != '\0')
  p++;

 return p-s;
}

int main(void) {

 printf("Length of \"%s\" = %i\n", STR1, my_strlen(STR1));
 printf("Length of \"%s\" = %i\n", STR2, my_strlen(STR2));
 
 return 0;
}
Program 24.10    Hele programmet.

 

24.6.  Index out of bounds
Indhold   Op Forrige Næste   Slide Aggregerede slides    Stikord Programindeks Opgaveindeks 

Når man programmerer med arrays er der altid fare for at man kan adressere uden for arraygrænserne. I de fleste sprog vil man få en fejlbesked fra det kørende program, hvis dette sker. I C skal man ikke regne med at få en sådan advarsel. Typisk vil man blot tilgå (læse eller skrive) data uden for arrayet. Dette kan have alvorlige konsekvenser.

For et array a[N] er det programmørens ansvar at sikre, at indexes forbliver i intervallet [0..N-1]

Vi ser nedenfor på et typisk eksempel, hvor lidt uforsigtighed i en forløkke (det røde sted) betyder at vi adresserer a[5]. Husk på, at det kun giver mening at referere a[0], ..., a[4].

1
2
3
4
5
6
7
 double table[5] = {1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5};

 for(i = 0; i <= 5; i++)  /* index out of bounds for i = 5 */
 {
  table[i] += 5.0;
  printf("Element %i is: %f\n", i, table[i]);
 }
Program 24.11    Et eksempel på indicering uden for indeksgrænserne i et array.

Når man kører programmmet kan der ske lidt af hvert. Typisk vil man få fat i et bitmønster i a[5] (otte bytes), som fortolkes som et double. Dette kan give 'sjove' resultater.

Det kørende C program opdager ikke nødvendigvis at indekset løber over den øvre grænse.

Programmets opførsel er udefineret i sådanne tilfælde.

Genereret: Onsdag 7. Juli 2010, 15:11:53
Thema indholdsfortegnelse -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige tema i denne lektion -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste slide i denne lektion -- Tastaturgenvej: 'n'